Skip links

پلازا

پروژه منطقه شهری و برج های مسکونی آرمیتـــاژ پلازا در امتداد محور گلشن در شهر مشهد به عنوان یکی از معدود پهنه های دارای مجوز بلندمرتبه سازی در مقابل برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن و با اخذ تایید و مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط در حال احداث است.

درباره پروژه

پروژه منطقه شهری و برج های مسکونی آرمیتـــاژ پلازا در امتداد محور گلشن در شهر مشهد به عنوان یکی از معدود پهنه های دارای مجوز بلندمرتبه سازی در مقابل برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن و با اخذ تایید و مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط در حال احداث است. آرمیتــاژ پلازا، به دنبــال اﯾﺠـﺎد اولین پلازای شهری ایــــران است تا ضمن ایجاد فرصت هـای جدید اقتصــادی، سرمـــایه گذاری و رفــاهی برای مخاطبانش، بخشی از مسئولیـت اجتماعی ﺧـﻮد را در احداث فضـاهای نویـن شهری متنــاسب با نیاز انسان امروز ، ﻣﺤﻘﻖ نماید. برای اجرای این پروژه بزرگ، تاکنون ﺳــﻪ قطعه زﻣﯿــﻦ برای ساخت بــرج های مسکونی A1, A2, A3 فراهم ﺷﺪه ﮐــﻪ در فــاصله ارتبـــاطی ﺑﻴــﻦ آﻧﻬــﺎ، بــاغ راه و ﺳـﺎﯾــﺮ ﻓﻀـــﺎﻫـﺎی ﮐﺎرﺑــــﺮدی ﭘـــﻼزا احداث ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. برج های آرمیتـــاژ پلازا درمجموع 100 هزار مترمربع زیربنای مسکونی و مشاعی را دربر دارد.

پروژه منطقه شهری و برج های مسکونی آرمیتـــاژ پلازا در امتداد محور گلشن در شهر مشهد به عنوان یکی از معدود پهنه های دارای مجوز بلندمرتبه سازی در مقابل برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن و با اخذ تایید و مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط در حال احداث است. آرمیتــاژ پلازا، به دنبــال اﯾﺠـﺎد اولین پلازای شهری ایــــران است تا ضمن ایجاد فرصت هـای جدید اقتصــادی، سرمـــایه گذاری و رفــاهی برای مخاطبانش، بخشی از مسئولیـت اجتماعی ﺧـﻮد را در احداث فضـاهای نویـن شهری متنــاسب با نیاز انسان امروز ، ﻣﺤﻘﻖ نماید. برای اجرای این پروژه بزرگ، تاکنون ﺳــﻪ قطعه زﻣﯿــﻦ برای ساخت بــرج های مسکونی A1, A2, A3 فراهم ﺷﺪه ﮐــﻪ در فــاصله ارتبـــاطی ﺑﻴــﻦ آﻧﻬــﺎ، بــاغ راه و ﺳـﺎﯾــﺮ ﻓﻀـــﺎﻫـﺎی ﮐﺎرﺑــــﺮدی ﭘـــﻼزا احداث ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. برج های آرمیتـــاژ پلازا درمجموع 100 هزار مترمربع زیربنای مسکونی و مشاعی را دربر دارد.

Play Video
اینجا صحبت از
زندگی است

برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ، مدرن و منحصر به فرد برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ، مدرن و منحصر به فرد برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ،

Looking for collaboration?

ARMITAJ

Mashhad, Haft-e-Tir, Golshan St
No. 8, Iran

+98-5131905

E-Mail:

info@armitaj.ir

شماره تماس ما :

ایمیل ما :

Explore
Drag