Skip links

کیش

مرکز تجارت بین الملل کیش شامل هتل پنج ستاره و برج چندمنظوره اداری تجاری بــه عنــوان مقصد جدید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و گردشگری آرمیتاژ انتخاب شده

درباره پروژه

پروژه بزرگ آرمیتاژ کیش ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻘﺼﺪ جدید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و گردشگری آرمیتاژ انتخاب شده و هم اکنون در یکی از بهترین نقاط ﻣﺮﮐﺰی جزیره زیبای کیش در دست احداث است. این پروژه در حاشیه خیابان لوپ دیدار و در نزدیکی مراکز ﺧﺮﻳـــﺪ و سواحل تفریــــحی جزیره قرار دارد و دربرگیرنده یک هتل بین المللی 5 ستاره در فاز اول و یک مجتمع اداری، تفریحی، درمانی و هوم آفیس در فاز دوم است. آرمیتاژ کیش در طراحی، ساخت و تامین تجهیزات از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﮐﯿﻔـــﯽ با اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﺟﻬﺎﻧﯽ بهره می برد. ﺑﻴـــزینسﺳﻨﺘﺮ، ﺑﺎل روم، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﻔـــﺮاﻧﺲ و آمفی تئاتر، فضاهای کار اشتراکی و گفتگوهای گروهی، اﺳﺘﺨﺮ مجزا برای بانوان و آقایان، روف ﺗــﺎپ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻻﻧﮋ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘات، سوئیت های VIP، ﻓﻀــﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، محوطه ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن، زﻣﯿـــﻦ ورزشی، محیــط ﺑﺎزی های گروهی، رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و... از جمله امکانات و ویــــژگی های پــروژه آرمیتاژ کیش است.

پروژه بزرگ آرمیتاژ کیش ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻘﺼﺪ جدید سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی و گردشگری آرمیتاژ انتخاب شده و هم اکنون در یکی از بهترین نقاط ﻣﺮﮐﺰی جزیره زیبای کیش در دست احداث است. این پروژه در حاشیه خیابان لوپ دیدار و در نزدیکی مراکز ﺧﺮﻳـــﺪ و سواحل تفریــــحی جزیره قرار دارد و دربرگیرنده یک هتل بین المللی 5 ستاره در فاز اول و یک مجتمع اداری، تفریحی، درمانی و هوم آفیس در فاز دوم است. آرمیتاژ کیش در طراحی، ساخت و تامین تجهیزات از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﮐﯿﻔـــﯽ با اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﺟﻬﺎﻧﯽ بهره می برد. ﺑﻴـــزینسﺳﻨﺘﺮ، ﺑﺎل روم، ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﮐﻨﻔـــﺮاﻧﺲ و آمفی تئاتر، فضاهای کار اشتراکی و گفتگوهای گروهی، اﺳﺘﺨﺮ مجزا برای بانوان و آقایان، روف ﺗــﺎپ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻻﻧﮋ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘات، سوئیت های VIP، ﻓﻀــﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، محوطه ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن، زﻣﯿـــﻦ ورزشی، محیــط ﺑﺎزی های گروهی، رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و... از جمله امکانات و ویــــژگی های پــروژه آرمیتاژ کیش است.

Play Video
اینجا صحبت از
زندگی است

برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ، مدرن و منحصر به فرد برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ، مدرن و منحصر به فرد برخی پروژه های مجموعه آرمیتاژ با طراحی زیبا ،

Looking for collaboration?

ARMITAJ

Mashhad, Haft-e-Tir, Golshan St
No. 8, Iran

+98-5131905

E-Mail:

info@armitaj.ir

شماره تماس ما :

ایمیل ما :

Explore
Drag