Skip links

Hotel Kish /01

Bam Chaloos /02

Plaza /03

Armitaj Asa /04

Golshan /05

Rose /06

Aykan /07

Tabarsi /08

Hashemiye /09


Hotel Kish
Bam Chaloos
Plaza
Armitaj Asa
Golshan
Rose
Aykan
Tabarsi
Hashemiye

شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ -گروه شرکت های پاریز - بیش از 25 سال است که درضمن انجام فعالیت‌های عمرانی شهری، احداث ساختمان های بلندمرتبـــه و لوکس را در کارنامه خود به همراه دارد. این گروه متشکل از مدیــــران مجرب، مهندسان کارآزموده و پرسنل متعهــدی است که مفتخرند پروژه های شاخصی همچون برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن، مجتمع های مسکونی آرمیتاژ هاشمیه، رز، هنرستان، ساختمان های اداری آسا، پاریز و... را تکمیل و به بهره برداری رساندند. از سوی دیگر، امروزه عملیات اجرایی ساخت هتل 5 ستاره و برج چند منظوره آرمیتـــاژ در جزیره زیبای کیش، پروژه منطقه نوین شهری و برج های مسکونی آرمیتاژ پلازا در مشهد و پروژه برج های مسکونی آرمیتاژ در شهرهای چالوس و کلارآباد آغاز شده تا حرکتی رو به جلو و استوار در مسیر اهداف ترسیم شده این شرکت باشد. امیدواریم با همراهی مخاطبان ارجمند و اعضای خانواده اقتصادی اجتماعی بزرگ آرمیتاژ، پروژه های دردست احداث نیز پس از بهره برداری به برگ زرین دیگری در 3 دهه سابقه پرافتخارمان تبدیل گردد.

اینجا صحبت از
زندگی است

برنامه ریزی و استراتژی

ویژگــی مهــم در فعالیــت هــای هلدینــگ پاریــز شــرق و آرمیتــاژ، داشــتن توانائــی ایجــاد ذائقــه و نگــرش در طراحـی فضاهـای مسـکونی و کاری اسـت.

معماری مدرن

این ساختمان دارای 30واحد مسکونی در مســاحت های 245و 276متری است و واحد پنت هوس در بالاترین طبقه است

تجاری ، اداری ، مسکونی

بخش اداری برج آرمیتاژ گلشن، از طبقه +5تا +29بیش از 150دفتر اداری در تیپ های مختلف 70تا 300متری را در خود جای داده است.

مرکز اقتصاد جهانی و هتل های پنج ستاره

شرکت توسعه سرمایه گذاری آرمیتاژ -گروه شرکت های پاریز - بیش از 25 سال است که درضمن انجام فعالیت‌های عمرانی شهری، احداث ساختمان های بلندمرتبـــه و لوکس را در کارنامه خود به همراه دارد. این گروه متشکل از مدیــــران مجرب، مهندسان کارآزموده و پرسنل متعهــدی است که مفتخرند پروژه های شاخصی همچون برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن، مجتمع های مسکونی آرمیتاژ هاشمیه، رز، هنرستان، ساختمان های اداری آسا، پاریز و... را تکمیل و به بهره برداری رساندند. از سوی دیگر، امروزه عملیات اجرایی ساخت هتل 5 ستاره و برج چند منظوره آرمیتـــاژ در جزیره زیبای کیش، پروژه منطقه نوین شهری و برج های مسکونی آرمیتاژ پلازا در مشهد و پروژه برج های مسکونی آرمیتاژ در شهرهای چالوس و کلارآباد آغاز شده تا حرکتی رو به جلو و استوار در مسیر اهداف ترسیم شده این شرکت باشد. امیدواریم با همراهی مخاطبان ارجمند و اعضای خانواده اقتصادی اجتماعی بزرگ آرمیتاژ، پروژه های دردست احداث نیز پس از بهره برداری به برگ زرین دیگری در 3 دهه سابقه پرافتخارمان تبدیل گردد.

شماره تماس ما :

ایمیل ما :

Explore
Drag